آدم ها

آدم ها آدم ها آدم ها

آدم ها می آیند..... آدم ها می برند

آدم ها می خندند..... آدم ها می گریانند

آدم ها می گویند..... آدم ها می رنجانند

آدم ها می شکنند..... آدم ها رد می شوند

گاه خوب، اما... آدم ها آدمند

آدم و آدم و آدم می شود مردم

و مردم خطاب است برای سوم شخص جمع غایب

جمع غایب؟!

پس چرا ما، همه ی ما به نفع جمع غایب زندگی می کنیم؟

چرا من اول شخص حاضر، اولویت دوم است پس از جمع غایب؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید